Adatkezelési tájékoztató és süti-szabályzat

A jelen adatkezelési tájékoztató és süti-szabályzat (a továbbiakban Tájékoztató) azt a célt szolgálja, hogy átlátható tájékoztatást nyújtson az adatkezelő SCOPE Interkulturális Kommunikáció Szolgáltató Kft. (SCOPE) szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről és az általa üzemeltetett scope.co.hu honlap süti-használatáról.

  1. Az adatkezelő és elérhetőségei. Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő neve: SCOPE Interkulturális Kommunikáció Szolgáltató Kft. (SCOPE)
Székhelye: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 34.
Elérhetőségei:
email: info@scope.co.hu
telefonszám: (70) 381 5671
Honlap: www.scope.co.hu

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-924518

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Sike Anikó

Elérhetőségei:
email: info@scope.co.hu
telefonszám: (70) 381 5671

Adatkezelési kérdéseivel az alábbi e-mail címen fordulhat hozzánk: info@scope.co.hu

  1. A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató a SCOPE Interkulturális Kommunikáció Szolgáltató Kft. meglévő szerződéses partnerei, és a honlapján vagy e-mailben a SCOPE Interkulturális Kommunikáció Szolgáltató Kft.-vel (SCOPE) kapcsolatot felvevő, lehetséges jövőbeni szerződéses partnerei (a továbbiakban: Érintett) személyes adataira terjed ki.

  1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja:

– szerződés létrehozása, szerződés teljesítése (általános cél)
– a szerződés kapcsán felmerülő adózási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése
– szerződéses jogviszonyból eredő viták rendezése

Az adatkezelés jogalapja:

– a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele.
– szerződés teljesítése
– a szerződés kapcsán felmerülő adózási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése
– jogi igények előterjesztése, igényérvényesítés, jogi igények védelme

Az adatok forrása:

– az Érintett
– nyilvánosságnak szánt honlapokra feltöltött cégadatok/önéletrajzok

A kezelt adatok köre:

– azonosító adatok
– kapcsolattartási adatok
– ügyletadatok
– pénzügyi adatok

Az adatkezelés időtartama:

– a szerződés létrehozásának ideje és a szerződéses jogviszony fennállása
– a szerződéssel összefüggő igények elévülési ideje (5 év)
– a mindenkor hatályos adózási szabályok szerinti időtartam

A személyes adatok címzettjei

– a SCOPE könyvelését, adóbevallásait, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat teljesítő, szerződéses könyvelőiroda

Adatszolgáltatási kötelezettség, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

– a szerződés létrehozásához és a szerződés teljesítéséhez kötelező az adatszolgáltatás; ennek elmaradása esetén a szerződés nem jön létre, nem teljesíthető

  1. Az Érintett jogai

Az Érintett az irányadó adatvédelmi jogszabályok szerint jogosult:

1) személyes adataihoz hozzáférést kérni

Kérheti, hogy a SCOPE adjon tájékoztatást arról, hogy a SCOPE az Ön személyes adatát kezeli-e. Amennyiben a SCOPE az Ön személyes adatait kezeli, az alábbi információkat bocsátja az Ön rendelkezésére:

– az adatkezelés célja
– a kezeléssel érintett személyes adatok kategóriái
– azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
– a helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adatkezelés elleni tiltakozáshoz való joga
– felügyeleti hatósághoz panasz nyújtásának joga
– ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a SCOPE, az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ
– az automatizált döntéshozatal megtörténte vagy meg nem történte; automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár
– ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, joga van tájékoztatást kapni a továbbítás garanciáiról

Kérelmére egy példányban rendelkezésére bocsátja a SCOPE az adatkezelése tárgyát képező, Önre vonatkozó személyes adatok másolatát.

2) személyes adatai helyesbítését kérni

Ön jogosult arra, hogy kérésére a SCOPE helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, azokat kiegészítse.

3) személyes adatai törlését kérni

Ön jogosult arra, hogy kérésére a SCOPE törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

A SCOPE az alábbi esetekben teljesíti a törlési kérelmet:

– az adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt gyűjtötte, kezelte őket;
– az adatkezelésnek nincsen jogalapja;
– közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés;
– jogellenes adatkezelés esetén;
– ha az Önre irányadó jogszabályok szerint törölni kell

A SCOPE megtagadja a törlési kérelmet az alábbi esetekben:

Ha az adatkezelése szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– az adatkezelés a SCOPE -re irányadó jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy közérdekből;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

4) személyes adatai kezelésének korlátozását kérni

Ön jogosult arra, hogy kérésére a SCOPE korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

– Ön szerint pontatlanok a személyes adatok; az adatok pontosságának ellenőrzéséig;
– jogellenes az adatkezelés, de Ön nem a személyes adatok törlését kéri, hanem a felhasználás korlátozását;
– a SCOPE-nek már nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de Ön még igényli az adatkezelést;
– ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, addig korlátozni kell az adatkezelést, amíg meg nem állapítják, hogy a SCOPE jogos indokok miatt mégis kezelheti az adatokat.

5) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen olyan esetekben, amikor az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ha az az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, illetve az ezekhez kapcsolódó profilalkotás ellen.

A tiltakozás ellenére kezelhető az adat, ha azt bizonyítottan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6) az adatok továbbítását kérni másik adatkezelőnek (adathordozhatóság joga)

Az Ön kérésére a SCOPE az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, általában használt, géppel olvasható formátumban átadja vagy – ha ez technikailag is megvalósítható – az Ön által megjelölt másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja az alábbi esetekben:

– az Ön hozzájárulásán alapul az adatkezelés
– az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés
– a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez volt szükség az adatkezelésre
– az adatkezelés automatizált módon történik

Az adathordozhatóság joga nem sértheti mások jogait és szabadságait.

A SCOPE indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelmére megtett intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítása estén a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a SCOPE, a késedelem okának megadásával. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg a SCOPE, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Panasz benyújtásának joga:

Ön jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH, www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) vagy az adatkezelésre irányadó hatályos magyar jogszabályokat.

Süti-szabályzat

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően a scope.co.hu honlap üzemeltetője, a SCOPE az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

Mik azok a Sütik?

A sütik (angolul: cookies) kisméretű fájlok, amelyeket az Ön által látogatott honlapok küldenek és tárolnak a számítógépén. A sütiket a böngészője könyvtára tárolja. Amikor legközelebb az oldalra látogat, a böngészője beolvassa a sütit, és azt az információt vagy elemet jeleníti meg a honlapon, amely eredetileg beállította a sütit. A sütikkel kapcsolatos technológiáról és a sütik működéséről további információt talál például az allaboutcookies.org oldalon.

A scope.co.hu által használt sütik

A sütiket különféle célokra használjuk. Ezek között van, ami technikai szempontból „feltétlenül szükséges”, és van amely a látogatók élményének személyre szabását teszi lehetővé. Egyes sütik akkor rögzülnek, amikor egy oldal betölt vagy amikor a látogató egy meghatározott műveletet végez az oldalon, például egy adott gombra kattint.

A sütik korlátozása

A látogatók korlátozhatják vagy megtilthatják a sütik rögzítését. A legtöbb böngésző lehetőséget biztosít a sütik viselkedésének, például a megőrzésük idejének beállítására, akár beépített elemekkel, akár külső alkalmazások használatával. A sütik kezeléséről és törléséről további információt talál az allaboutcookies.org oldalon. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik korlátozása vagy letiltása az oldalak működését korlátozhatják vagy helyes működésüket megakadályozhatják.

A lenti „Elfogadás” gombra kattintva, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ez az oldal sütiket használjon.

Comments are closed.